GiHay

TỐNG THÁI TỔ VÀ CHUYỆN “ CHÚC ẢNH PHỦ THANH”

Binh biến Trần Kiều
Theo dõi

Về Tống Thái Tổ còn có một nghi án thiên cổ nữa, đó là chuyện “ Chúc ảnh phủ thanh”.

Chú ý: Đây là câu chuyện được ghi lại hư hư thực thực, không phải tư liệu lịch sử.

Buổi tối ngày 20 tháng 10 năm Khai Bảo thứ 9, Triệu Khuông Dận đột ngột qua đời. Ngày hôm sau, em ông là Triệu Quang Nghĩa kế thừa ngôi báu tức là vua Tống Thái Tông trong lịch sử. Về cái chết của Triệu Khuông Dận, “Tống sử. Thái Tổ bản kỷ” chi có một ghi chép sơ lược:” Quý Sửu tịch, Đế băng vu vạn tuế điện, niên ngũ thập, tần vu điện tây giai.” Nhưng ghi chép của dã sử đời Tống thì ly kỳ hơn. Văn Huỳnh trong “Tục tương sơn dã lục” ghi: Vào một đêm, mây giăng tứ phía, không khí thay đổi, tuyết phủ đầy trờihông khí thay đổi. Nhà vua bỗng nổi hứng, sai quan nắm giữ chìa khóa cung đình mở cửa Khai Đoan, truyền gọi Khai Đoan vương Triệu Quang Nghĩa vào). Khi Khai Đoan vương tới, vua truyền đuổi hết hoạn quan cùng thị vệ, chỉ còn hai anh em đối ẩm. Hai người uống rượu tới trống canh ba. Đêm đó, Triệu Quang Nghĩa ở lại trong cung. Tới trống canh năm, Tống Thái Tổ bất ngờ băng. Triệu Quang Nghĩa tuân theo chiếu thư truyền ngôi Thái Tổ đã ban bố trước khi chết, trước linh vị Thái Tổ, lên ngôi Hoàng đế.”
Vì câu chuyện được ghi lại có những điều hư hư thực thực nên người đời sau ghi lại chuyện này với những nghi vấn.


2827 lượt xemSchool · 15 ngày trước(sửa)

Cami: Yêu cầu người viết xoá ngay những bài viết không đúng về vua Tống Thái Tông · 17 ngày trước
Lam Bảo Thạch: đã ghi thêm chú thích, chỉ là câu chuyện hư thực, không phải tư liệu lịch sử cho mọi người không bị nhầm lẫn, cảm ơn bạn · 15 ngày trước
Binh biến Trần Kiều

Những suy luận về Binh biến Trần Kiều
Binh biến Trần Kiều là một “thiên cổ nghi án”


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Sự kiện lịch sử Trung Quốc
  5. Binh biến Trần Kiều
  6. Tống Thái Tổ và chuyện “ Chúc ảnh phủ thanh”