GiHay

RẮN LỤC TRƯỜNG SƠN

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

// RẮN LỤC TRƯỜNG SƠN Trimeresurus truongsonensis Orlov et al, 2004 Viridovipera truongsonensis Dawson et al, 2008 //Họ: Rắn lục Viperidae  

Bộ: Có vảy Squamata  Mô tả: Đang mô tả loài này…


Rắn lục trường sơn
Rắn lục trường sơn

4297 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

khuất nhân: loài này dài bao nhiêu vậy · 12 tháng trước
Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

Rắn hổ mang một mắt kính
Rắn lá khô thường
Rắn hổ mang thường
Rắn lục jerdon
Rắn lục núi
Rắn lục cườm
Rắn lục mắt đỏ
Rắn cạp nia slowinski
Rắn hổ mang chúa
Rắn đẻn cạp nong


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
  6. Rắn lục trường sơn