GiHay

ĐỔNG THỪA - TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung

Đổng Thừa (chữ Hán: 董承; ?-200) là tướng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông giúp Hán Hiến Đế chống lại quân phiệt Tào Tháo nhưng cuối cùng thất bại.


2586 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung

Điền Tục - Tam quốc diễn nghĩa
Lưu Bàn - Tam quốc diễn nghĩa
Ngưu Phụ - Tam quốc diễn nghĩa
Cam Ninh - Tam quốc diễn nghĩa
Cao Thuận - Tam quốc diễn nghĩa
Đới Lăng - Tam quốc diễn nghĩa
Lã Mông - Tam quốc diễn nghĩa
Phùng Tập - Tam quốc diễn nghĩa
Lã Linh Khởi - Tam quốc diễn nghĩa
Giả Quỳ (Tam Quốc) - Tam quốc diễn nghĩa


  1. GiHay
  2. Sách hay
  3. Tác phẩm văn học
  4. Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung
  5. Đổng Thừa - Tam quốc diễn nghĩa