GiHay

PHÙNG HƯNG

Vua Việt Nam

Phùng Hưng (chữ Hán: 馮興; ? – 789/791) tự Công Phấn (功奮), hiệu Đô Quân (都君), là lãnh tụ một cuộc nổi dậy chống lại sự đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc lần thứ ba (602–905) trong lịch sử Việt Nam.


Phùng Hưng
Phùng Hưng
Di sản - Phùng Hưng
Theo Lê Tung viết trong Việt giám thông khảo tổng luận: Phùng Bố Cái là người anh hào ở Đường Lâm ghét sự tàn ngược của Chính Bình, anh em thừa thời quật khởi cứu dân dẹp loạn, ban đức lập công, có thể gọi là bậc vua nhân hậu. Tiếc rằng con trai là An không giữ nổi được cơ nghiệp, do Phá Cần lập nên, rồi đầu hàng Triệu Xương; tuy có Đỗ Anh Hàn là bề tôi mưu việc nước, cũng ..xem thêm

3428 lượt xemSchool · 2 năm trước

Vua Việt Nam

Mai Thúc Huy
Triệu Vũ Vương
Lê Chiêu Thống
Đinh Phế Đế
Triệu Văn Vương
Trần Thái Tông
Lê Trung Tông (Tiền Lê)
Trịnh Căn
Đinh Tiên Hoàng
Lê Túc Tông


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Phùng Hưng