GiHay

DI SẢN - PHÙNG HƯNG

Phùng Hưng
Theo dõi

Theo Lê Tung viết trong Việt giám thông khảo tổng luận: Phùng Bố Cái là người anh hào ở Đường Lâm ghét sự tàn ngược của Chính Bình, anh em thừa thời quật khởi cứu dân dẹp loạn, ban đức lập công, có thể gọi là bậc vua nhân hậu. Tiếc rằng con trai là An không giữ nổi được cơ nghiệp, do Phá Cần lập nên, rồi đầu hàng Triệu Xương; tuy có Đỗ Anh Hàn là bề tôi mưu việc nước, cũng không cứu vãn được sự bại vong của họ Phùng.


Di sản - Phùng Hưng
Di sản - Phùng Hưng

3409 lượt xemSchool · 2 năm trước

  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Lịch sử
  4. Vua Việt Nam
  5. Phùng Hưng
  6. Di sản - Phùng Hưng